top of page
לוגו אספקלריה לבן.png
SERVICES

מאגר אַספַּקלרְיה

השקפת הפירוד

דרך האמצע

השקפת הייחוד

השקפת הפירוד היא השקפה המודרנית החילונית, השוברת את עולמו של ה' לשברים.

השקפת העולם המודרני היא, כי כל כוח בעולם הינו כוח עצמאי ונפרד, ואינו זקוק לכוחות אחרים שישלימו אותו.

בהשקפת הפירוד, הכוחות המנוגדים שבעולם, שוללים זה את זה, ואינם יכולים לחיות יחד בשלום.
 

דרך האמצע היא דרך התורה, המכוונת אותנו לצעוד בשביל הזהב הממוצע בין הקצוות והניגודים.


ארץ ישראל במרכז העולם. בית המקדש במרכזה של ארץ ישראל. קודש הקודשים הוא מרכז המקדש, ובמרכזו ארון הברית שבו התורה ושם שוכן ה'.

התורה מלמדת כי על האדם ללכת בדרך האמצע, ולהתקרב לקב"ה השוכן בנקודת האמצע במרכז העולם.

​השקפת הייחוד היא השקפת התורה, והיא מלמדת כי ה' אחד ושמו אחד. 


ה' ברא את העולם כולו על כל כוחותיו המנוגדים והסותרים, הוא מתגלה בהם, ומאחד את ההפכים כולם לאחדות שלמה. 


בהשקפת הייחוד גם הכוחות ההפוכים שבעולם, אינם אויבים זה לזה אלא משלימים זה את זה.

שמֵימי - ארצִי

  פנִים - חוּץ

  ישָׁן-חדָש

השקפת הפירוד המודרנית שברה את העולם בין דת העוסקת בשמימי לחילוניות העוסקת בארצי.

בהשקפה ואספקלריה תורנית; ה' אלוהינו ה' אחד, ה' גם נעלה ומגביהי לשבת למעלה מהכול וגם משפיל את עצמו לראות בשמים ובארץ. רצונו שהאדם התעלה ויתקדש ויהיה לו מגע בשמימי, ועם זאת רצונו שהאדם ישכון בארץ ויהיה שותף עמו בתיקון העולם הארצי.

השקפת הפירוד המודרנית בנתה חומה בין הפתיחות לעולם הכללי שבחוץ לבן קיום שורשי בפנים מסורת ספציפית.

בהשקפה ובאספקלריה תורנית; ה' אלוהינו ה' אחד, ה' הוא גם  מלך העולם ומלואו וגם נותן התורה לעמו. רצונו שנחיה בנימוסין ודרך ארץ כחלק מכל יושבי עולם, ושנאמין בחכמה שנתן בגוים. ועם זאת, רצונו שנשמור אמונים לתורת אמת שנתן לנו, ולא נלך בחוקות הגויים.

השקפת הפירוד המודרנית יצרה שבר בין התקופה המודרנית הדוגלת בחדש לימי הביניים המיושנים האוחזים בעבר.

בהשקפה ואספקלריה תורנית; ה' אלוהינו ה' אחד, ה' גם קדמון ואלוהי הראשונים וגם עושה חדשות אלוהי האחרונים. רצונו שנמשיך את שרשרת הדורות ועם זאת נוסיף גם אנו חוליה חדשה בשרשרת. שלשלת הדורות בנויה מחוליות חוליות שחודשו בתורה ונוצרו בכל דור ודור.

_3 (2).gif
_7 (1).gif
__7 (1).gif
OUR WORK

 בּלוֹג 

ABOUT US

אוֹדוֹת

אַספַּקלרְיה - הוא מרכז חינוך והגות להנחלת השקפת חכמת התורה על העולם העכשווי, שהוקם על ידי מכון חכמת התורה.

 

המרכז מגיש השקפה חרדית שורשית על העולם. במסגרת המרכז, צוות של תלמידי חכמים מבררים באופן מעמיק את השקפת התורה על העולם, ומסגננים אותה בלשון ערוכה ובשפה ברורה.

 

את פרי עמלם הם מציעים במאגר אספקלריה, בהוצאת הספרים של המכון, בסדנאות ובימי עיון שיוזם המכון ובפועלם של עורכי המכלול - האנציקלופדיה החרדית.

מאגר

CONTACT

צור קשר

Envelope

אספקלריה - מרכז חינוך והגות
שע"י מכון חכמת התורה

שמגר 6, ירושלים, ישראל

02-663-8939

aspaklaria@hamichlol.org.il

!תודה ששלחת

!תודה שנרשמת

bottom of page